You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За нас

Ние сме водещ производител на течности за електронни цигари и се гордеем с нашата качествена работа, удовлетвореността на клиентите и конкурентните цени. Ние проектираме и произвеждаме нашите течности, които отговарят на вашите нужди. Спазваме международните стандарти за TPD и нашите опции за доставка ни дават възможност да разпространяваме работа в глобални местоположения, за да се приведем в съответствие с изискванията за разходите и скоростта на клиентите.


На 26.06.2020г. стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID“ - BG16RFOP002-2.073 в „Иновейшън БГ“ ЕООД, оперативна програма Иновации и конкурентноспособност. Основната цел и реализация на проекта е осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Крайнията срок за изпълнението му е 26.09.2020г.Информация за одобрен за финансиране проект по ОПИК 2014-2020 г.

 

На 31.08.2021 г. бе сключен Административен договор № BG16RFOP002-2.089-2605-C01 между „Иновейшън БГ“ ЕООД и Министерство на икономиката, чрез Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“.

  Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”


Проект № BG16RFOP002-2.089-2605 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  е на обща стойност 50 000.00 лв.

 

Кратко описание на проекта: Подкрепа на „Иновейшън БГ“ ЕООД, като част от българските  малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

    Цел на проекта: 

    Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, в частност на „Иновейшън БГ“ ЕООД, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати от изпълнението на проекта: 

Постигнат положителен ефект по отношение на стопанската дейност  на „Иновейшън БГ“ ЕООД, като част от българските малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, продължаване на дейността и осигуряване на  стабилност на работни места., чрез осигурения оперативен капитал по проекта.

 През месец март 2017-та година „Иновейшън БГ“ ЕООД получава одобрение на проект „Придобиване и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP) и ресертификация към система за управление на околната среда, съгласно международен стандарт ISO 14001:2015 в "Иновейшън БГ" ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „ „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ “ по ОП „Иновации и конкурентоспособност “ 2014-2020. Проектът ще се реализира през периода 2017-2018-та година и ще се осъществи с финансовата подкрепа от Европейсkuя фонд за регионално развитие.

     

ISO 9001:2015

 

ISO 14001:2015

 

ISO 45001:2018

 

GMPAtomic absorption spectometer

Liquid chromatograph

Gas chromatograph for mass spectometer