You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Повишаване на професионалната компетентност

През месец април 2018-та година „Иновейшън БГ“ ЕООД получава  одобрение на проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на „Иновейшън БГ“ ЕООД чрез реализиране на специфични обучения“ по процедура BG05M9OP001-1.022 „Специфични обучения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът ще бъде осъществен през периода април 2018 - юни 2019 година чрез финансовата подкрепа от Европейсkuя социален фонд.